Υπηρεσίες

Ημι-καταστροφικοί έλεγχοι κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και φέρουσας λιθοδομής

Η StReCon Design είναι σε θέση να πραγματοποιήσει Ημι – Καταστροφικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της κατασκευής.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

Επίπεδοι γρύλοι σε Φέρουσες Λιθοδομές

Επίπεδοι γρύλοι σε Φέρουσες Λιθοδομές

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι μια ημικαταστροφική μέθοδος κατά την οποία πραγματοποιείται δοκιμή θλίψης επί τόπου του έργου. Γίνεται επιβολή κατακόρυφου θλιπτικού φορτίου σε τμήματα της τοιχοποιίας μέσω των επιπέδων γρύλων με ταυτόχρονη καταγραφή οριζοντίων & κατακόρυφων παραμορφώσεων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα για προσδιορισμό του μέτρου Ελαστικότητας της τοιχοποιίας καθώς και της θλιπτικής αντοχής της.

Λήψη πυρήνων

Λήψη πυρήνων

Λήψη πυρήνων από Οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά και Λιθοδομές για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση αντοχής από πιστοποιημένα κρατικά ιδρύματα.

Έλεγχος εφελκυσμού σε σιδηροπλισμό

Έλεγχος εφελκυσμού

Αναλαμβάνουμε την αποκοπή τεμαχίων σιδηροπλισμού για περαιτέρω ανάλυση και εύρεση της εφελκυστικής αντοχής του από εργαστήριο. 

Δοκιμή Μικροθραυσμάτων για προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής κονιαμάτων τοιχοποιίας

Λήψη μικροπυρήνων κονιαμάτων

Τεμάχια κονιάματος αποσπώνται από έργο εγκιβωτίζονται σε ειδικές μήτρες στο εργαστήριο και υποβάλλονται σε εφελκυσμό για προσδιορισμό εφελκυστικής αντοχής κονιάματος.

  • Απαιτεί τοπικά καθαίρεση των επιχρισμάτων, αποκάλυψη της τοιχοποιίας και λήψη δειγμάτων
    (τεμαχίων) κονιάματος ακανόνιστου σχήματος και μορφής.
  • Τα τεμάχια του κονιάματος αφού εγκιβωτισθούν σε κατάλληλες μήτρες με την βοήθεια κόλλας,
    δοκιμάζονται σε εφελκυσμό με κατάλληλη διάταξη
  • Στην συνέχεια γίνεται εμβαδομέτρηση της θραυσιγενούςεπιφανείας (Α) και με γνωστή την επιβαλλόμενη δύναμη Ρ υπολογίζεται η εφελκυστικήαντοχή του κονιάματος σ=Ρ/Α.

Η όλη διαδικασία γίνεται με χρήση ειδικού εξοπλισμού push-over όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα.

‘Αλλες Υπηρεσίες

Στατικές Μελέτες Αποτίμησης & Ενίσχυσης

Για υφιστάμενες κατασκευές, καθώς και για αυτές που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και πυρκαγιά.

Αποκατάσταση – Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνικές στο χώρο αυτό, με στόχο την ενίσχυση και προστασία του υφιστάμενου δομικού φορέα.

Διαχείριση & Διοίκηση Έργων

Η εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο κόστους  & τον χρονικό προγραμματισμό έργων.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 168, 176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17