Αποκατάσταση – Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνικές στο χώρο αυτό, με στόχο την ενίσχυση και προστασία του υφιστάμενου δομικού φορέα.

Προστασία – Επισκευή – Ενίσχυση

9

Ένας μεγάλος αριθμός κατασκευών και τεχνικών έργων υποδομής σε παγκόσμιο επίπεδο προσεγγίζουν το όριο της συμβατικής διάρκειας ζωής τους και κατά συνέπεια χρήζουν ελέγχου και ενδεχομένως επέμβασης µε σκοπό την αποκατάσταση της στατικής τους επάρκειας. Η ταχεία γήρανση ιδιαίτερα των κατασκευών που βρίσκονται σε δυσμενές, έντονα διαβρωτικό περιβάλλον καθιστούν περισσότερο επιτακτική την ανάγκη της Επέμβασης. 

9

Πέρα από τα φυσικά αίτια τυχόν βλαβών σε μια κατασκευή, άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στη λήψη απόφασης Επέμβασης-Ενίσχυσης είναι η αλλαγή χρήσης της κατασκευής, η μεταβολή του στατικού συστήματος της, οι προσθήκες καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση, καθώς και η αύξηση της σεισμικής απαίτησης που επιβάλλεται από τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς, ιδιαίτερα για κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές αυξημένης σεισμικής επικινδυνότητας.  

Σήμερα η χρήση νέων υλικών και τεχνολογιών, καθώς και η πληθώρα των διατιθέμενων μεθόδων που υφίστανται για την Επισκευή-Ενίσχυση μιας κατασκευής, μας επιτρέπει να μπορεί να αποκατασταθεί ή τουλάχιστον να βελτιωθεί η στατική επάρκεια μιας κατασκευής µε τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως για το σκοπό αυτό είναι το σκυρόδεμα, ο χάλυβας και τα Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ ή FRP), που παρουσιάζονται ευρέως τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η εταιρεία μας με βαθύ υπόβαθρο στην χρήση και την εφαρμογή αυτών των υλικών αναλαμβάνει την Αποκατάσταση-Ενίσχυση με τις παρακάτω μεθόδους:

Μανδύες Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Gunite

Η τεχνική της κατασκευής μανδυών σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, αλλά και σε φέρουσες λιθοδομές, είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για αύξηση της αντοχής, καμπτικής και διατμητικής, δυσκαμψίας και πλαστιμότητας.

Η τεχνική περιλαμβάνει αύξηση της διατομής του στοιχείου με νέο σκυρόδεμα με νέους διαμήκεις και εγκάρσιους οπλισμούς.

Η κατασκευή μπορεί να γίνει είτε με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (η οποία είναι πιο συνήθης πρακτική για την κατασκευή μανδυών μικρού πάχους και δεν απαιτείται ξυλότυπος) είτε με έγχυτο σκυρόδεμα.

Ενίσχυση με ΙΟΠ (Ινοπλισμένα Πολυμερή)

FRP’s ή Ελάσματα σε εγκοπές

Μια από τις πιο ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων είκοσι ετών στον κατασκευαστικό κλάδο και συγκεκριμένα στον τομέα των ενισχύσεων είναι η χρήση σύνθετων υλικών όπως τα ινοπλισμένα πολυμερή. Τα σύνθετα αυτά υλικά αποτελούνται από ίνες υψηλής εφελκυστικής αντοχής οι οποίες εμποτίζονται με κάποιο θερμοσκληρυνόμενο υλικό. Οι συνήθεις τύποι ινών που χρησιμοποιούνται είναι από γυαλί, αραμίδιο ή ανθρακα. Έχουν πολύ μικρό βάρος, εξαιρετικά υψηλή εφελκυστική αντοχή, υψηλή αντοχή σε διάβρωση. Τα σύνθετα υλικά σήμερα προσφέρονται στην αγορά είτε ως ράβδοι ή πλέγματα για οπλισμό σε νέες κατασκευές, είτε ως τένοντες προέντασης, είτε ως υφάσματα ή ελάσματα για ενίσχυση στοιχείων σε υφιστάμενες κατασκευές. Η μέθοδος ενίσχυσης με σύνθετα υλικά καθίσταται εύκολη και ταχύτατη, προσφέροντας πλαστιμότητα στην κατασκευή και αντοχή.

Ενίσχυση με μεταλλικά προεντεταμένα στοιχεία

Ράβδοι τύπου StatiBar

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αρκετά αποτελεσματική σε περιπτώσεις κατασκευών από φέρουσα λιθοδομή και οπτοπλινθοδομή. Τα στοιχεία αυτά είναι προεντεταμένα βλήτρα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με μαλακό πυρήνα και πολύ σκληρές ακμές. Τα βλήτρα-σύνδεσμοι εντείνονται σε όλο το μήκος τους και  τοποθετούνται παράλληλα και κάθετα σε τομές ή οπές με την χρήση ειδικών ενεμάτων. Αυτά συνεισφέρουν, ανάλογα με την διάταξη της τοποθέτησης τους, στην παραλαβή της επιπρόσθετης καμπτικής, διατμητικής αλλά και εφελκυστικής έντασης των πεσσών και υπερθύρων. Επίσης αντί για μεταλλικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελάσματα ή ράβδοι ΙΟΠ. Γίνεται διάνοιξη εγκοπών στην επιφάνεια του σκυροδέματος ή τοιχοποιίας με έγχυση συγκολλητικού υλικού για την τοποθέτηση ανθρακοελάσματος ή ράβδου (ΙΟΠ) εγκοπής.

Ενίσχυση με Ενέματα Ομογενοποίησης

Φέρουσες λιθοδομές
Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Ένεμα ομογενοποίησης λέγεται η διαδικασία εισαγωγής στη μάζα μίας κατασκευής (σε ρωγμές, κενά ή κοιλότητες) ενός υλικού υπό υγρή μορφή το οποίο έχει σαν βάση το τσιμέντο συνδυασμένο με αρκετό νερό, το οποίο στη συνέχεια σταθεροποιείται και προσδίδει νέες μηχανικές ιδιότητες στο υλικό της κατασκευής. Η διαδικασία των τσιμεντοενέσεων μπορεί να εμποδίσει την εξάπλωση των ρωγμών και να αυξήσει τη ζωή του κτηρίου επαναφέροντας την δομική του ακεραιότητα. Το ένεμα εισχωρώντας σε ανενεργές ρωγμές όχι μόνο μπλοκάρει την υγρασία αλλά επαναφέρει τη συνοχή των υλικών κατά μήκος της ρωγμής. Η δράση των ενεμάτων στην τοιχοποιία είναι διπλή, αφ’ενός πληρούν τα υπάρχοντα κενά στο σώμα της τοιχοδομής αυξάνοντας έτσι την αντοχή της και αφ’ εταίρου συγκολλούν τα χαλαρά τμήματα της τοιχοποιίας εξασφαλίζοντας έτσι την ανάληψη δυνάμεων λόγο τριβής.

‘Αλλες Υπηρεσίες

Στατικές Μελέτες Αποτίμησης & Ενίσχυσης

Για υφιστάμενες κατασκευές, καθώς και για αυτές που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και πυρκαγιά.

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Αντοχής

Σε υφιστάμενες κατασκευές με σκοπό την αναλυτική και εμπεριστατωμένη προσέγγιση και Αντισεισμική Αξιολόγηση του δομικού φορέα.

Διαχείριση & Διοίκηση Έργων

Η εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο κόστους  & τον χρονικό προγραμματισμό έργων.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 168, 176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17