Διαχείριση & Διοίκηση Έργων

Η StReCon-Design, μέσω της πολυετής της εμπειρίας, είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως την Διαχείριση & Διοίκηση της κατασκευής ενός έργου (Project Management).

Διαχείριση & Βιωσιμότητα Έργου

Η StReCon Design διαχωρίζει την διαχείριση ενός έργου σε τρια βασικά στάδια.

Αρχική σύλληψη & εκκίνηση. Όπου η επιθυμία μετατρέπεται σε ανάγκη, εξετάζονται επιλογές και εναλλακτικές λύσεις, εκτίμηση εφικτότητας καλύτερων δυνατών επιλογών.

 
 

Σχεδιασµός και ανάπτυξη. Σχεδιασμός προτεινόμενης λύσης, λεπτομερής ανάπτυξη, χρονικός προγραµµατισµός, προγραµµατισµός πόρων και προμηθειών και διαχείριση κινδύνου.

Υλοποίηση ή κατασκευή. Υπογραφή συμβολαίων, κατασκευή σύμφωνα µε σχέδια, πιθανές αλλαγές λόγω νέων πληροφοριών. Λειτουργία και παράδοση. Επιθεώρηση και έγκριση, παράδοση σε ιδιοκτήτη.

9
Επίβλεψη Κατασκευής Κτιριακών έργων & Έργων Υποδομής
9
Διαχείριση έργων (Project Management)
9
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
9
Σύνταξη τευχών προμετρήσεων & προϋπολογισμού.
9
Επισκόπηση & έλεγχος μελετών κτιριακών έργων. Ο έλεγχος της μελέτης & της κατασκευής ενός έργου και κατά πόσο έχει υλοποιηθεί αυτό ορθά σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας δόμησης. 
9
Παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας & συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενους φορείς για έργα Πολιτικού Μηχανικού.
9
Έλεγχος κόστους και χρονικός προγραμματισμός έργων μέσω εξειδικευμένων λογισμικού (Primavera, Asta).
9
Διαχείριση Κινδύνου Έργου (Risk Management).
9
Procurement Management.
9

Εκπόνηση σχεδίου ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.

Η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας του έργου και των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Tο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τον εγκεκριμένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου.

9
Η εταιρεία διαθέτει διεθνείς βρετανικές αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις όπως:

-SMSTS (Site Management Safety Training Scheme από το Construction Industry Training Board of United Kingdom).

-First Aid at Work. (Πρώτες βοήθειες σε Εργοταξιακό περιβάλλον).

-Construction Skills Certification Scheme (Construction Manager Status).

‘Αλλες Υπηρεσίες

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Αντοχής

Σε υφιστάμενες κατασκευές με σκοπό την αναλυτική και εμπεριστατωμένη προσέγγιση και Αντισεισμική Αξιολόγηση του δομικού φορέα.

Αποκατάσταση – Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνικές στο χώρο αυτό, με στόχο την ενίσχυση και προστασία του υφιστάμενου δομικού φορέα.

Στατικές Μελέτες Αποτίμησης & Ενίσχυσης

Για υφιστάμενες κατασκευές, καθώς και για αυτές που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και πυρκαγιά. 

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 168, 176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17