Υπηρεσίες

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Αντοχής

 

Η StReCon Design ειδικεύεται στον τομέα της Αντισεισμικής αξιολόγησης & διερεύνησης των υφιστάμενων κατασκευών, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα Μη Καταστροφικών ελέγχων & Ημι Καταστροφικών για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της κατασκευής. Παράλληλα γίνεται και αξιολόγηση επιπρόσθετων κρίσιμων παραμέτρων της κατασκευής όπου απαιτείται και σε περίπτωση που υπάρχει απώλεια γεωμετρικής αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού,  η εταιρεία να είναι σε θέση να κάνει επανασύσταση των ξυλοτυπικών σχεδίων. Συνοψίζοντας η εταιρεία αναλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους:

Κρουσιμέτρηση

Πρότυπο: ΕΝ 12504-2

Μία από τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού της αντοχής του υφιστάμενου σκυροδέματος είναι η εφαρμογή της μέτρησης της επιφανειακής σκληρότητας του σκυροδέματος και η αναγωγή της σε αντοχή, μέχρι και βάθους 3 εκατοστών. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην μέτρηση της επιφανειακής σκληρότητας σκυροδέματος και λιθοσωμάτων. Η αντοχή του σκυροδέματος fc συσχετίζεται με την ένδειξη του κρουσιμέτρου Κ με εφαρμογή των ακολούθων εξισώσεων παλινδρόμησης:

  • fc = α ebK                              εκθετική
  • fc = a Kb                                δυνάμεως
  • fc = α+bK+ cK2                     πολυωνυμική  2ου  βαθμού
  • fc = α+bK+ cK2 +dK3           πολυωνυμική  3ου  βαθμού

Οι συντελεστές των παλινδρομικών εξισώσεων προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 

Η επιρροή των αποτελεσμάτων του κρουσιμέτρου εξαρτώνται από παράγοντες όπως την ποιότητα του σκυροδέματος στην εξωτερική επιφάνεια του στοιχείου, την παρουσία υγρασίας, τους οπλισμούς, την ενανθράκωση, την τραχύτητα της επιφάνειας του στοιχείου. Η σωστή εφαρμογή της μεθόδου ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε μια αξιόπιστη αξιολόγηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος θα ακολουθεί πιστά το πρότυπο εφαρμογής.

Υπερηχοσκόπηση

ΠΡΟΤΥΠΟ: ΕΝ 12504-4

Η μέθοδος των υπερήχων είναι μια έμμεση μη καταστροφική μέθοδος, η οποία μετρά το χρόνο μεταφοράς ενός υπερηχητικού παλμού διαμέσου της συνοχής (πυκνότητας) του στοιχείου. Η ταχύτητα με την οποία το κύμα μεταφέρεται διαμέσου του στοιχείου επηρεάζεται από την ποιότητα και τη συνέχεια του υλικού συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίας ρωγμής η βλάβης. Αν το πάχος του δοκιμίου είναι ίσο με L, ο χρόνος που χρειάστηκε το υπερηχητικό κύμα για να το διανύσει T, τότε η ταχύτητα των υπερήχων V (συνήθως σε km/s) δίνεται απ’ τον τύπο: V=L/T. Συγκρίνοντας το σχετικό χρόνο μεταφοράς σε διαφορετικά τμήματα γνωστής πυκνότητας, ο υπέρηχος χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της σχετικής αντοχής του σκυροδέματος ή τοιχοποιίας μέσω κατάλληλης βαθμονόμησης και παράλληλα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ομοιομορφίας ενός στοιχείου, τον εντοπισμό ανωμαλιών, καθώς και την αποτίμηση του μέτρου ελαστικότητας ενός στοιχείου.

Μαγνητογράφιση οπλισμού

Μαγνητογράφιση οπλισμού

Η μέθοδος αυτή είναι μια έμμεση μέθοδος με την οποία μπορούμε εκτιμήσουμε με ευκολία το μέγεθος των ράβδων οπλισμού, την διάταξη και το βάθος της επικάλυψης σκυροδέματος. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια σαφή δισδιάστατη είτε τρισδιάστατη εικόνα για τους οπλισμούς σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα στον μελετητή για αξιολόγηση του φέροντος οργανισμού. Παράλληλα βοηθάει στην αποφυγή δαπανηρών προσκρούσεων σε ράβδους οπλισμού και βλαβών που προκαλούνται από την κοπή σημαντικού ποσοστού οπλισμού σε περιπτώσεις που απαιτείται διάτρηση του στοιχείου.

Εντοπισμός διάβρωσης οπλισμού

Εντοπισμός διάβρωσης οπλισμού ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΜΙ-ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Για τον εντοπισμό & την εκτίμηση της πιθανότητας της διάβρωσης των οπλισμών, χρησιμοποιείται μέτρηση ημιδυναμικού με ηλεκτρόδιο αναφοράς Cu/CuSO4. Το Δυναμικό διάβρωσης του χάλυβα στο οπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να μετρηθεί ως διαφορά τάσης μεταξύ του χάλυβα και ενός ηλεκτροδίου αναφοράς που είναι σε επαφή με την επιφάνεια του σκυροδέματος. Οι μετρήσεις ημί-στοιχείου(half-cell) μπορούν να διενεργηθούν σχετικά εύκολα, χρησιμοποιώντας ένα βολτόμετρο υψηλής σύνθετης αντίστασης και ένα τυποποιημένο ηλεκτρόδιο αναφοράς, όπως ένα ηλεκτρόδιο χαλκού/θειϊκού άλατος χαλκού (Cu/CuSO4). Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, το βολτόμετρο συνδέει τον χάλυβα με το ηλεκτρόδιο αναφοράς έτσι ώστε ο χάλυβας να είναι στο θετικό τερματικό του βολτόμετρου. Είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης επαφή μεταξύ του ηλεκτροδίου αναφοράς και του σκυροδέματος. Η ειδική αντίσταση του σκυροδέματος είναι μια σημαντική παράμετρος στη διάβρωση του οπλισμού, καθώς το σκυρόδεμα υψηλής-ειδικής αντίστασης έχει μικρή πιθανότητα ανάπτυξης διάβρωσης του οπλισμού.

Εντοπισμός πάχους ενανθράκωσης οπλισμένου σκυροδέματος

Εντοπισμός πάχους ενανθράκωσης από ατμοσφαιρική ρύπανση ή από προσβολή πυρός & μέτρηση ph σκυροδέματος

Κατά την πήξη του τσιμέντου παράγεται ως γνωστόν υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2. Το υδροξείδιο του ασβεστίου αυτό πλεονάζει στο σκυρόδεμα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το 25% περίπου του βάρους του τσιμέντου, υπάρχει μετά την κρυστάλλωση υπό μορφή υδροξειδίου του ασβεστίου. Αποτέλεσμα του πλεονάσματος αυτού είναι το υψηλό αλκαλικό pH του μπετόν (περίπου 12,5). Όσο ο οπλισμός βρίσκεται μέσα στο αλκαλικό αυτό περιβάλλον είναι προστατευμένος από οξείδωση. Αντιδράσεις όμως με διεισδύουσες όξινες ουσίες μειώνουν διαρκώς το pH. Την μέγιστη σημασία έχει εδώ η επίδραση του CO2. Αυτό αφομοιώνεται τριχοειδώς από την επιφάνεια του μπετόν, διαλυμένο στο νερό της βροχής, συχνά μαζί και με SO2 (σε βιομηχανικές και μολυσμένες περιοχές). Το αποτέλεσμα της απορρόφησης του CO2 είναι η βαθμιαία εξουδετέρωση της αλκαλικότητας: 

Ca(OH)2+CO2→CaCO3 +H2

Το δημιουργημένο ανθρακικό ασβέστιο δίνει το όνομα της ενανθράκωσης στο φαινόμενο αυτό. Το φαινόμενο είναι δυνατόν να εντοπιστεί ψεκάζοντας διάλυμα φαινολοφθαλεϊνης σε πυρήνες σκυροδέματος για το προσδιορισμό του βάθους ενανθράκωσης είτε σε σκόνη σκυροδέματος που έχει συλλεχθεί από διάτρηση του.

Χημικοί έλεγχοι για ακριβή ποσοστιαία μέτρηση των χλωριόντων

ΠΡΟΤΥΠΟ: AASHTO 260-97

Η οξείδωση του οπλισμού από χλωριόντα (Cl) αποτελεί την συνηθέστερη μορφή διάβρωσης στις υφιστάμενες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος στην διάρκεια της ζωής τους.  Ως αποτέλεσμα της διάβρωσης είναι η απώλεια μάζας του οπλισμού και της φέρουσας ικανότητας τους. Είναι λοιπόν αναγκαίο να μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια το ποσοστό των χλωριόντων (%Cl) που βρίσκονται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε ορθά την απώλεια ή μη της φέρουσας ικανότητας του οπλισμού. Για ανίχνευση χλωριόντων μπορούμε να κάνουμε χρήση χρωματικού δείκτη νιτρικού αργύρου (AgNO3) σε διάλυμα κανονικότητας 0,03 -0,1Ν (πρότυπο ASTM C 1202). Λευκή απόχρωση υποδεικνύει περιοχές με ελευθέρα χλωριόντα, ενώ η καφέ τα δεσμευμένα. 

Θερµογραφία για ανίχνευση ρωγμών και αποκολλήσεων σε δομικό χάλυβα

ΠΡΟΤΥΠΟ: ASTM D4788

Μέσω της μεθόδου αυτή δίνεται η δυνατότητα για ανίχνευση της εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας και παράγεται απεικόνιση του θερμικού σήματος. Με τον τρόπο αυτό είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τυχόν διαφορετικά υλικά σε μια επιφάνεια, πιθανές ρωγμές και να λάβουμε μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

Μετρήσεις εύρους ρωγμών

Μηχανικά Μέσα

Δυνατότητα μέτρησης παραμορφώσεων  ή εύρους ρωγμών με μηχανικά μέσα. Δίνεται η δυνατότητα για μέτρηση οριζόντιας ή κάθετης παραμόρφωσης.

Διεισδυτικά υγρά για ανίχνευση επιφανειακών ατελειών σε τμήματα δομικού χάλυβα

Penetrant Testing

Η μέθοδος διεισδυτικών υγρών (PT) αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο μη καταστροφικό έλεγχο για την ανίχνευση ασυνεχειών στις επιφάνειες των δοκιμίων. Εφαρμόζεται τόσο, σε αγώγιμα όσο και σε μη αγώγιμα, σιδηρομαγνητικά (Fe) είτε μη σιδηρομαγνητικά (NFe) υλικά, για έλεγχο επιφανειακών ρωγμών και πόρων. Αρχικά καθαρίζουμε πολύ προσεκτικά την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικό καθαριστικό (cleaner). Προσέχουμε να απομακρυνθούν γράσα, λάδια και άλλες μορφές βρωμιάς διότι οι ρωγμές πρέπει να είναι ανοιχτές για να εφαρμοστεί η μέθοδος. Στεγνώνουμε καλά την επιφάνεια. Εφαρμόζουμε Κόκκινο Διεισδυτικό Υγρό (Red Penetrant) στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια και το αφήνουμε να δράσει για 5 με 10 λεπτά. Απομακρύνουμε το πλεονάζων κόκκινο διεισδυτικό υγρό από την επιφάνεια. Αυτό επιτυγχάνεται είτε ξεπλένοντας με νερό, είτε σκουπίζοντας την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδια, το οποίο να είναι εμποτισμένο με το καθαριστικό. Εφαρμόζουμε το υγρό εμφάνισης (Developer) λευκού χρώματος στη στεγνή επιφάνεια από μια απόσταση 20 εκ. με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματιστεί ένα λευκό φόντο. Αν η ποσότητα του υγρού εμφάνισης είναι πάρα πολύ ενδεχομένως να μην εμφανιστούν κάποιες ρωγμές, επομένως ψεκάζουμε με προσοχή. Σύντομα αρχίζουν να εμφανίζονται οι ρωγμές ως κόκκινες γραμμές, ενώ η ακριβής τοποθεσία της ρωγμής γίνεται ορατή μέσα σε λίγα λεπτά. Όλη διαδικασία διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα όπου ολοκληρώνεται με το τελικό καθαρισμό και την καταγραφή των ενδείξεων.

‘Αλλες Υπηρεσίες

Στατικές Μελέτες Αποτίμησης & Ενίσχυσης

Για υφιστάμενες κατασκευές, καθώς και για αυτές που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και πυρκαγιά.

Αποκατάσταση – Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών

Εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνικές στο χώρο αυτό, με στόχο την ενίσχυση και προστασία του υφιστάμενου δομικού φορέα.

Διαχείριση & Διοίκηση Έργων

Η εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο κόστους  & τον χρονικό προγραμματισμό έργων.

Επικοινωνία

Ελευθερίου Βενιζέλου 168, 176 75, Καλλιθέα

+30 210 67 72 899, +30 697 462 18 17